Cena Susanny Roth 2021

10. 01. 2021 31. 03. 2021 Online udalosť

České centrá a České literárne centrum, sekcia Moravskej zemskej knižnice v Brne, vyhlasujú 7. ročník medzinárodnej prekladateľskej súťaže Cena Susanny Roth. Ocenenie nesie meno slávnej švajčiarskej prekladateľky Susanny Rothovej, ktorá významne prispela k propagácii súčasnej českej literatúry v zahraničí.


Súťaž je určená začínajúcim prekladateľom z českého jazyka do 40 rokov*, ktorých úlohou je preklad uceleného úryvku (v rozsahu cca 20 normostrán) vybrané súčasnej českej prózy vydanej v ČR v období od novembra 2019 do novembra 2020. V každom jazykovom teritóriu bude ocenený iba jeden preklad. Vyhodnotenie súťaže vykoná miestna odborná porota. Do súťaže nemožno prijať už publikovanej preklady.

* Víťazi predchádzajúcich ročníkov sú zo súťaže vylúčení.


  •  Zúčastnené krajiny

Aktuálneho ročníka súťaže sa zúčastnia prekladatelia z týchto krajín:: Bulharsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Japonsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Severné Macedónsko, Slovensko, Ukrajina a Veľká Británia.


  • Text k prekladu

Porota vybrala knihu Lenky Elbe Uranova (nakl. Argo, 2020). Súťažným textom je časť knihy na str. 39–55 (str. 39 od odseku začínajúceho vetou Po deseti minutách cesty; str. 55 až do odseku končiaceho vetou Ale to teď ještě nevěděl.) v rozsahu cca 15 normostrán.

Lenka Elbe (1979) sa narodila v Lounoch. Vyštudovala žurnalistiku a masovú komunikáciu na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej. Po krátkej novinárskej praxi sa začala živiť ako reklamná textárka a príležitostne ako televízna scenáristka. Témou jej tvorby je sloboda v neutíchajúcim boji s temnými prúdy usilujúcimi o jej likvidáciu, v texte rada prepája reálny a fantaskný svet. Literárne vzory: diela Franza Kafku, Umberta Eka alebo Harukiho Murakamiho. Okrem písania sa venuje aj grafickému dizajnu a fotografii. Žije v Prahe.


  • Zadanie a podmienky účasti

Okrem súťažného prekladu účastník v elektronickej podobe poskytne svoj profesijný životopis v podobe medailónika v rozsahu maximálne 1000 znakov (vr. medzier) v českom jazyku, aktuálnu fotografiu vr. uvedenie autora fotografie v tlačovej kvalite a čestné vyhlásenie deklarujúce autorstvo odovzdaného súťažného prekladu.

Odovzdaním vyššie uvedených dokumentov, údajov a fotografie účastník súťaže súhlasí s ich spracovaním pre potreby súťaže a s ich použitím pre účely spojené s medializáciou súťaže, tzn. s ich zverejnením (na weboch ČC, CLC či ZÚ alebo prostredníctvom relevantných tlačovín) v prípade svojho víťazstva v rámci daného teritória.

Účastník súťaže nemá nárok na úhradu žiadnych nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži, jej zmenou alebo jej zrušením.

Do súťaže nemožno prijať už verejne publikovanej preklady textu diela. V prípade, že takýto preklad účastník predloží, berie na vedomie, že tento nebude posudzovaný a hodnotený ako súťažné preklad.


  • Cena

Niekoľkodňová návšteva ČR spojená s aktívnou účasťou na odbornom seminári so sprievodným programom.


  • Termíny: 

Uzávierka pre zaslanie prekladov: 31. marca 2021

Vyhlásenie výsledkov: 15. mája 2021

Pobyt ocenených prekladateľov v ČR: leto 2021


  • Kontakt:

České centrum Bratislava: [email protected]

Informácie o udalosti

  • Názov udalosti: Cena Susanny Roth 2021
  • Dátum: 10. 01. 2021 31. 03. 2021
  • Adresa: Online udalosť

Podobné udalosti