Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.5.2004 0:00 - 20.6.2004 0:00

V RYTME LETU MOTÝĽOV

Téma prírody v tvorbe súčasných výtvarných umelcov Juhomoravského kraja a hostí. Kurátorom výstavy je Radek Horáček. Výstava sa koná v rámci kultúrnej prezentácie Juhomoravského kraja a potrvá do 20.6.2004.

Název výstavy je převzat z obrazu Milana Maura, který zaznamenává přírodní děje (kreslí a maluje linie letu hmyzu, posun okraje stínu rostlin aj.). Podobu jeho děl tedy spoluvytváří samotná příroda. Také ostatní umělci se snaží o určité objektivizující přístupy a zviditelňují přírodní procesy, zaznamenávají stopy rostlin nebo vyvářejí obraz ztvárňováním přírodních struktur. Subjektivní vidění umělce a snaha zachytit vlastní citový svět jsou nahrazeny pokorným pozorováním přírody a jejího rytmu. Namísto klasické krajinomalby se tu setkáváme s bezprostředním dialogem s přírodou.

V rytmu letu bělásků

K účasti na výstavě V rytmu letu bělásků byli vyzváni zejména takoví umělci, kteří se pokoušejí různými způsoby zaznamenat něco podstatného z přírody. Aniž by nějak výrazně poukazovali na svoje vlastní vidění, aniž by se snažili pozorované věci z přírody přetvořit do podoby svého osobního projevu, usilují ve své tvorbě především o vytvoření záznamů přírodních prvků a dějů.

Když Libor Jaroš napne kus plátna přes kůru starého stromu a nanášením, stíráním a zatíráním barev frotážuje podobu reliéfu kůry, může sice volit barvy podle vlastního uvážení a tím ovlivňovat atmosféru díla. Ovšem zachycený tvar je stopou skutečnosti. Je vlastně její osobitou kopií. Rozvržení tvarů a rytmus zobrazené struktury není výhradním dílem autora, ale stopou skutečné přírodní situace. Také Pavel Hayek, který na plátno klade listy stromů, plody rostlin či kořeny nebo větvičky a přesně opisuje jejich obrysy, zase záměrně sám sebe ponechává v roli pokorného pozorovatele, který jen zaznamenává tvary a rytmy, které vytvořila sama příroda. Přiřazováním jednotlivých prvků vedle sebe vzniká rytmický řád, který je spíše než subjektem malíře dán přírodními zákonitostmi - velikostí a tvarem listů, zaoblením plodů, hustotou či jemností kořenů.

Jedním z nejpodstatnějších témat výstavy je tedy partnerství s přírodou. Vědomí, že stačí jen citlivě vnímat a zaznamenávat. Vědomí, že příroda sama o sobě nabízí tvarová a strukturová řešení, že je zdrojem bohatých vizuálních kvalit, takže pro vznik uměleckého díla postačí najít nějaký způsob záznamu. Inspirací pro přípravu výstavy V rytmu letu bělásků byly práce Milana Maura, který začal své dílo rozvíjet od zcela popisného postupu, kdy se přes sklo díval na poletující motýly a přímo na sklo kreslil linii jejich letu. Vznikla "abstraktní" rozechvělá kresba, která bytostně vyjadřovala křehkost pohybu. Přitom šlo o "pouhý" záznam. Jiří Šigut zase pracuje s fotopapíry, které ponechává v přírodě, takže pohyb trávy, padání listů či vítr nebo proudění vody jsou místo něj tvůrci obrazů vznikajících na citlivé vrstvě papíru. Podobně rakouský malíř Wilhelm Scherübl vytvořil sérii akvarelů pomocí mrazu. Využil přírodních dispozic alpského městečka, kde žije, a nechal zviditelnit jeden z přirozených přírodních procesů. Struktura tvarů mrznoucí barvy je tak vlastně objektivní stopou reálné skutečnosti.

Vracíme se tím k dva a půl tisíce let starému učení Démokritovu, který tvrdil, že umělecké tvorbě se člověk naučil od přírody. Výstavu V rytmu letu bělásků je v těchto souvislostech možné vnímat jako úvahu vztahu člověka a přírody. Jde o prozkoumávání, co je důležitější. Možná lze díla zúčastněných umělců vnímat i jako výzvu, abychom byli vnímavější, citlivější a jistě i pokornější, když vstupujeme do lesního ticha, když kráčíme podél řeky nebo když na louce pozorujeme létání motýlů.

Radek Horáček, prosinec 2003

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 13.5.2004 0:00
Do: 20.6.2004 0:00

Organizátor:

Juhomoravský kraj