Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.10.2010 0:00 - 0:00

CESTY K SEBE

Diskusia s historičkou Zlaticou Zudovou-Leškovou o jej knihe Cesty k sebe, o Čechoch v československom demokratickom a komunistickom odboji na Slovensku v rokoch 1939 – 1943 pri príležitosti štátneho sviatku ČR - vznik Československa. Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry ČR a je súčasťou Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti.INFO AJ TU:::

Zlatica Zudová-Lešková

Cesty k sebe

Česi v odboji na Slovensku

v rokoch 1939–1943

Monografia je zásadným príspevkom k ozrejmeniu podpory a k organizovaniu

protifašistického, protinacistického a protiľudáckeho odboja na Slovensku

v rokoch 1939-1943. Je príspevkom k česko-slovenským vzťahom a k cestám

návratu československej štátnosti počas druhej svetovej vojny. Súčasne

si nárokuje doložiť a prezentovať existenciu československého demokratického odboja

na Slovensku ako širokého rezistentného subjektu, v ktorom aj Česi, popri Slovákoch,

zastávali významnú úlohu.

Syntéza je výsledkom niekoľkoročného bádania v dvadsiatich dvoch československých

(českých a slovenských) archívoch, a tiež desiatok nezabudnuteľných

stretnutí s aktérmi československej protinacistickej a protifašistickej rezistencie

na Slovensku, v Čechách, ale tiež pôsobiacich v exile.

Kniha v rozsahu 350 strán je konkrétnym výstupom HISTORICKéHO

úSTAVU AV ČR v rámci riešenia výskumného zámeru Český dějinný prostor

v evropském kontextu. Diverzita, kontinuita, integrace, č. AV0Z80150510. Recenzentmi

sú prof. PhDr. Robert KVAČEK, CSc. a dr. Petr HOFMAN.

Autorka PhDr. Zlatica Zudová – Lešková, CSc. je vedeckou pracovníčkou

Hú AV ČR v. v. i v Prahe. Patri k popredným historikom dejín protifašistického

a protinacistického odboja. Je autorkou projektov Válečný rok 1944, Československá

armáda v letech 1939-1945 (Plány a skutečnost), Židé v boji a odboji, šoa versus

Rezistence, Rezistence versus šoa, Mezi tmou a světlem, Československá vojenská

zahraniční služba v letech druhé světové války, a tiež spoluautorkou projektov

Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945, Slovenské národné

povstanie a účasť Čechov a iných, ktoré boli prezentované v knižnej, výstavnej,

filmovej alebo konferenčnej podobe.

Kontaktné údaje a podrobnosti: Historický ústav AV ČR v. v. i., Prosecká 76,

190 00 Praha 1, tel. +420 286 882 121, linka 244, 245, www.hiu.cas.cz. Knihy

Nakladatelství Historický ústav.

Uvedenie knihy je spojené s autogramiádou.

O B S A H

K predloženej práci

Vymedzenie problematiky s ohľadom na národný príbeh, cieľ práce.....................

I. Každý sám!

K rozpadu česko-slovenského vzťahu 1938–1939 .............................................

Odchod, asimilácia alebo status cudzincov ......................................................

Česká otázka – stála podstata ľudáckeho populizmu .........................................

II. Cesty demokratickej tradície

(Československý demokratický odboj na Slovensku 1939–1941)

V opozícii ...................................................................................................

Navzdory všetkým – Obrana národa...............................................................

Obrana národa v Bratislave a juhozápadnom Slovensku....................................

Obrana národa na severozápadnom Slovensku ................................................

Obrana národa Javorina – Trenčín .................................................................

Obrana národa na južnom Slovensku .............................................................

Obrana národa na východnom Slovensku .......................................................

Skupina kpt. Stanislava Mareša a prvý politický proces Slovenska ......................

Politickí spojenci za obnovu Československa ....................................................

Spravodajská skupina Karla Hostašu – Zeta ....................................................

Spravodajská skupina Michala Zibrína – Demec (skupiny Vladimíra Veleckého

a Konráda Ehrmanna)...................................................................................

Bratislavské kníhkupectvo Miroslava Bedřicha švandu ......................................

III. Cesty komunistickej zomknutosti

(Česi v ilegálnom odboji Komunistickej strany Slovenska)

Do ilegality! ................................................................................................

Proti Československu? Za Československo? .....................................................

V neúnavnom budovaní ................................................................................

Za sovietske Slovensko ................................................................................

Boj o život a spoluprácu! ..............................................................................

S novým odhodlaním do boja ........................................................................

Väzenské intermezzo ...................................................................................

Cesta k moci ...............................................................................................

IV. Cesty k obnove demokratického Československa

(Československý demokratický odboj na Slovensku 1941–1943)

Nutné východiská ........................................................................................

Flóra a Květa Viestová .................................................................................

Justícia a Karel Koch ....................................................................................

Victoire a odboj plk. Jakuba Hluchého a plk. Františka Urbana ...........................

JaR (Kavárník) – len osobná vzbura Vladimíra Žikeša? .....................................

Hela, Buk a Ďumbier – otvorené cesty ...........................................................

Zhrnutie ....................................................................................................

Resumé .....................................................................................................

Zoznamvyobrazení ......................................................................................

Krycie mená a pseudonymy ..........................................................................

Skratky .....................................................................................................

Prehľad využitých prameňov a literatúry ........................................................

Menný register ...........................................................................................

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

27.10.2010 0:00 - 0:00

Organizátor:

Univerzitná knižnica + České centrum + Historický ústav Praha